ساخت بیمارستان خیرساز توسط خیریه بیماران خاص
ساخت بیمارستان خیرساز توسط خیریه بیماران خاص

ساخت بیمارستان خیرساز توسط خیریه بیماران خاص و صعب العلاج با همت خیران درسبزوار آغازشد