موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)

درباره موسسه

این موسسه به عنوان یک سازمان غیر دولتی (NGO) در جهت بهبود وضعیت بیماران خاص و صعب العلاج شهرستان سبزوار شروع به کار نموده است.

در حال حاضر بیش از 60000 بیمار خاص در کشور وجود دارند که از این تعداد ، 250 نفر در شهرستان سبزوار به سر می برنــد جدا از بیماران خاص (دیالیز- پیوند کلیه – تالاسمی – هموفیلی - MS) تعداد زیادی از افراد ، از بیماریهای سخت درمان رنج می برند که بهجز بار روانی و عاطفی تحمیل شده بر خانواده و فرد بیمار، از نظر درمان و هزینه آن نیز دچار مشکل بوده و چه بسا به علت مشکلات مالی درمان  را شروع نکرده و یا در نیمه رها می کنند.از آنجا که فعالیت فعلی بخش دولتی پاسخ گوی مشکلات و نیازهای موجود در عرصه  سلامت بخصوص در رابطه با بیماریهای فرض نیست ؛ در بسیاری از شهرها ، سازمانهـــای غیر دولتی در جهت حمایت از این قشـر آسیب پذیر تشکیل شده اند. با توجه به آمار بالای بیماری در سبزوار ، نبودن موسسه ای که متولی این بیماران باشد احســـاس می شد ؛ لذا به همـــت عده ای از مسئولین و خیرین هسته اولیه تشکیل این موسسه در تابستان سال 1386 در سبزوار شکل گرفت . پس از تنظیم اساسنامه توسط هیئت موسس و تایید آن توسط هیئت امنا ، اقدامات قانونی جهت ثبت رسمی آن شروع و در نهایت در اردیبهشت 1387 این موسسه به ثبت رسید و به عنوان اولین اقدام ، نخستین همایش بیماران خـاص و خیرین رادر اواخر اردیبهشت 1387 در محل سالن دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار کرد . بودجــه مورد نیــاز موسسه جهت فعالیت ها و برنامه ها عمدتا از طریق کمک های مردمی و نیز افراد حقوقی و نهادهای غیر دولتی تامین می شود .

اهم اهداف این موسسه :
ارائه بهتر خدمات بهداشتی درمانی از قبیل

1-  حمایت های دارویی از بیماران
2-  تجهیز وتکمیل بخش های مختلف مربوط به بیماران خاص
3-  تاسیس درمانگاه وکلینیک جهت بیماران خاص وصعب العلاج
4-  تلاش در جهت رفاه نسبی بیماران
5-  ارتقاء آگاهی های علمی واجتماعی بیماران وجامعه نسبت به بیماری های خاص
6-  گسترش برنامه های آموزشی وایجاد فرهنگ پیشگیری در جامعه 
7-  همکاری در گسترش خدمات پژوهشی بیمارهای خاص