موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)

درباره موسسهاین موسسه به عنوان یک سازمان غیر دولتی (NGO) در جهت بهبود وضعیت بیماران خاص و صعب العلاج شهرستان سبزوار شروع به کار نموده است.

در حال حاضر بیش از 60000 بیمار خاص در کشور وجود دارند که از این تعداد ، 250 نفر در شهرستان سبــزوار به ســـر می برنــد جدا از بیمـــاران خاص (دیالیـــز- پیوند کلیه – تالاسمی – هموفیلی - MS) تعداد زیادی از افـــــراد ، از بیماریهای سخت درمان رنج می برند که بهجز بار روانی و عاطفی تحمیل شده بر خانواده و فرد بیمار، از نظر درمان و هزینه آن نیز دچار مشکل بوده و چه بسا به علت مشکلات مالـی درمان  را شروع نکرده و یا در نیمــه رهــا می کنند.از آنجا که فعالیت فعلــی بخش دولتــی پاسخ گــوی مشکلات و نیازهـای موجود در عرصه  سلامت بخصوص در رابطه با بیمــاریهای فرض نیست ؛ در بسیاری از شهرهـــا ، سازمانهـــای غیر دولتــی در جهت حمـایت از این قشــر آسیب پذیر تشکیل شده اند. با توجه به آمار بالای بیماری در سبـزوار ، نبودن موسســـه ای که متولــی این بیمــاران باشد احســـاس  می شد ؛ لذا به همـــت عده ای از مسئولین و خیرین هسته اولیه تشکیل این موسسه در تابستان سال 1386 در سبــــزوار شکل گرفت . پس از تنظیم اساسنامه توسط هیئت موسس و تایید آن توسط هیئت امنا ، اقدامات قانونی جهت ثبت رسمی آن شروع و در نهایت در اردیبهشت 1387 این موسسه به ثبت رسید و به عنوان اولین اقدام ، نخستین همایش بیمـــاران خـاص و خیرین رادر اواخر اردیبهشت 1387 در محل سالن دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار کرد . بودجــه مورد نیــاز موسسه جهت فعالیت ها و برنامه ها عمدتا از طریق کمک های مردمی و نیز افراد حقوقی و نهادهای غیر دولتی تامین می شود .

اهم اهداف این موسسه :

ارائه بهتر خدمات بهداشتی درمانی از قبیل

1-  حمایت های دارویی از بیماران

2-  تجهیز وتکمیل بخش های مختلف مربوط به بیماران خاص

3-  تاسیس درمانگاه وکلینیک جهت بیماران خاص وصعب العلاج

4-  تلاش در جهت رفاه نسبی بیماران

5-  ارتقاء آگاهی های علمی واجتماعی بیماران وجامعه نسبت به بیماری های خاص

6-  گسترش برنامه های آموزشی وایجاد فرهنگ پیشگیری در جامعه 

7-  همکاری در گسترش خدمات پژوهشی بیمارهای خاص